Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w szkole (wyciąg najważniejszych regulacji prawnych)

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez żadnych objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Rodzice lub osoby odbierające dzieci nie mogą przejawiać żadnych objawów chorobowych.
 3. W przypadku stwierdzonych objawów powtarzających się corocznie, typu astma, alergia, itp., Rodzic jest zobowiązany do przekazania informacji od lekarza o tym fakcie. W przeciwnym razie, w przypadku zaistnienie pogorszenia stanu zdrowia uczeń taki będzie podlegał procedurom epidemicznym.
 • Podstawową formą zajęć będą lekcje stacjonarne.
 • Lekcję będą odbywały się jednozmianowo.
 • Przy wejściu nie będzie odbywał się pomiar temperatury, ale w uzasadnionych przypadkach szkoła wdroży procedury przewidziane prawem.
 • Uczniowie odbywają wszystkie zajęcia (z wyłączeniem informatyki i Wf-u) w przydzielonych na stałe klasach.
 • Podczas pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez uczniów maseczek, mogą je nosić, jeżeli uznają to za konieczne.
 • W czasie przerw uczniowie pozostają w wyznaczonych na stałe strefach, bez możliwości kontaktów międzyklasowych. Dostęp do toalet będzie tak, jak dotychczas, ale nadzorowany w sposób szczególny przez nauczycieli dyżurujących (dbanie, aby nie tworzyły się skupiska uczniów).
 • Uczniowie mają obowiązek jak najszybszego opuszczania szatni i udania się do wyznaczonej strefy na korytarzu lub po zajęciach opuszczenia budynku.
 • Klasy I – III SP będą miały przerwy śródlekcyjne według indywidualnego harmonogramu, tak aby jak najmniej dzieci stykało się między sobą.
 • W pierwszym tygodniu nie będzie obiadów płatnych w szkole, ich wydawanie rozpocznie się w podanym później terminie po ustaleniach pewnych zasad z sanepidem i wdrożeniu regulacji.
 • Świetlica szkolna będzie funkcjonować zarówno rano od 7:00 jak i po południu do godz. 15:20. Czas pracy świetlicy wynika z obowiązujących przepisów.

 

W związku z sytuacją epidemiczną i wytycznymi dotyczącymi liczby dzieci w stosunku do powierzchni, od 1 września 2020 r. wchodzi w życie nowy regulamin zapisów do świetlicy. Maksymalna liczba zapisanych dzieci nie może przekroczyć 25 uczniów. Regulamin zapisów, po ustaleniach i ujednoliceniu między szkołami Gminy Gorlice zostanie podany do publicznej wiadomości.

 • Rodzice mają wstęp tylko do schodów przy wejściu głównym. W szczególnych przypadkach mają wstęp na teren szkoły, ale po wcześniejszym uzgodnieniu. Obowiązkowo muszą nosić maseczki na terenie budynku i dezynfekować dłonie lub nosić rękawiczki.
 • Rodzice odbierający uczniów ze świetlicy szkolnej będą wchodzili po dzieci wejściem północnym, bezpośrednio przy schodach na piętro świetlicowe.
 • Do odwołania spotkania z Rodzicami nie będą miały formy ogólnej, ale wyłącznie spotkań klasowych z wychowawcą, we wcześniej ustalonych terminach.

 

Powyższe ustalenia obowiązują na dzień 28.08.2020 r. i mogą być aktualizowane w zależności od sytuacji epidemicznej w szkole, gminie, powiecie i dostosowywane na bieżąco do aktualizowanych przepisów wyższego rzędu.

Dołącz do nas na Facebook’u

Facebook SzkołaFacebook PrzedszkoleWolontariat

Skontaktuj się z nami