Deklaracja dostępności

Strona internetowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kwiatonowicach

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kwiatonowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kwiatonowicach.

·         Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

·         Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

·         Brak sformułowanych napisów dla niesłyszących w odniesieniu do filmu promującego szkołę.

·         Znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.

·         Zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

·         Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-14

·         Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-14

·         Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

·         Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor szkoły – mgr Maksymilian Olszewski.

·         E-mail: zsp_kwiatonowice@gmina.gorlice.pl

·         Telefon: (18) 351 25 20

Każdy ma prawo:

·         zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·         zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·         wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

·         dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

·         wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·         wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

·         Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Krakowie

·         Adres: ul. Szlak 73, 31-153 Kraków

·         E-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl

·         Telefon: 12 448-11-10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

·         Szkoła nie posiada podjazdu do wejścia głównego szkoły, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

·         Budynek nie posiada wind dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

·         Wejście i toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony hali sportowej szkoły, ale niepełnosprawni mogą się poruszać tylko w części hali sportowej.

 

Dołącz do nas na Facebook’u

Facebook SzkołaFacebook PrzedszkoleWolontariat

Skontaktuj się z nami